ศูนย์ฝึกอบรม

ความสำคัญของการศึกษา

     ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน เราไม่อาจมองว่าการศึกษาไม่ใช่ทางเลือกได้อีกต่อไป บุคลาการที่ได้รับการฝึกอบรมในโรงหล่อมีส่วนช่วยในการสร้างประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต การฝึกอบรมของ เอ็ม ไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นมากกว่าการสร้างทักษะให้แก่พนักงานแต่ละคน หากแต่นี่คือการลงทุนของบริษัท

บุคลากรโรงหล่อชั้นนำที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งได้รับการรับรอง:

 • เพิ่มความเร็วและประสิทธิผล
 • ได้รับความรู้เชิงลึกด้านกระบวนการและอุปกรณ์
 • เพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท

 ผลประโยชน์ที่องค์กรและลูกค้าของคุณได้รับ:

 •  
 • การปรับปรุงผลกำไร
 • สถานะการแข่งขันที่แข็งแกร่งขึ้น
 • การเพิ่มกำไรที่สามารถวัดได้
 • ปรับปรุงอัตราความสำเร็จของโครงการ
 • การปรับกระบวนการและประมวลคำศัพท์ทั่วโลก
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลประโยชน์ที่แต่ละบุคคลจะได้รับ:

 •  
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
 • ขจัดช่องว่างทางทักษะและปรับปรุงการแก้ปัญหา
 • ปรับปรุงทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • และผลประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

     หลักสูตรเทคโนโลยีการหล่อของ เอ็ม ไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระบวนการหล่อ อุตสาหกรรมการหล่อโลหะมีการพัฒนาในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คุณสมบัติของโลหะหล่อที่ขึ้นอยู่กับประเภทของการขึ้นรูป การหลอม การแข็งตัว และการปฏิบัติการหลังการหล่อซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนรุ่นใหม่ต้องทำความเข้าใจ รวมถึงการฝึกฝนวิศวกรประจำโรงงานเพื่อให้สามารถหล่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหนือกว่าได้ จุดประสงค์พื้นฐานของหลักสูตรนี้ คือ การสร้างความเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีการหล่อ เพื่อให้สามารถคุ้นเคยกับความก้าวหน้าของวิธีการต่างๆ เหล่านี้ในระยะยาวไปจนถึงการเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมการหล่อ


มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับเรา

     เอ็ม ไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในระบบการศึกษาในประเทศไทยโดยร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะแหล่งความรู้ภายนอกสำหรับเทคโนโลยีการหล่อโลหะ

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีต้นกำเนิดมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (TTC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 โดยกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ TTI มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมช่างเทคนิค อาจารย์ด้านเทคนิค และนักเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีซึ่งตราขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2514 เพื่อรวมสถาบันวิชาการในสังกัดกรมอาชีวศึกษา จำนวน 3 แห่งเข้าด้วยกัน ได้แก่ สถาบันเทคนิคธนบุรี (สทท.) สถาบันเทคนิคพระนครเหนือ และสถาบันโทรคมนาคมนนทบุรี โดยสถาบันให้ทุนในนามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (มจพ.) ประกอบด้วยสามวิทยาเขต TTI จึงกลายมาเป็น KMIT วิทยาเขตธนบุรี ในปี พ.ศ. 2517 มจพ. ได้รับโอนจากกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นทบวงมหาวิทยาลัย

     มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ให้ทั้งสามวิทยาเขตของ KMIT กลายเป็นสถาบันในกำกับของรัฐ 3 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัย สจล.วิทยาเขตธนบุรี เปลี่ยนเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สจธ.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2541 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา สจล. เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับเอกราชเต็มรูปแบบ ขณะนี้ระบบการบริหารมีรูปแบบตามมหาวิทยาลัยของรัฐบาลนานาชาติ พ.ร.บ.ใหม่นี้ทำให้ มจธ.ควบคุมงบประมาณได้ทั้งหมด พร้อมทั้งอนุญาตให้ มจธ.เป็นเจ้าของและจัดการทรัพย์สิน และให้อำนาจในการจัดตั้งคณะและหน่วยงานใหม่ ตลอดจนเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาใหม่

 

M5 Metal Casting Technology & Tutorials (YouTube)

     จุดประสงค์ของช่อง YouTube ของ เอ็ม ไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง คือ การแบ่งปันบทแนะนำสั้น ๆ ในหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการหล่อโลหะและที่สำคัญที่สุด คือ ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลัง

โปรดยื่นสมัครและติดต่อเราหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 

รูปภาพ

รูปภาพ และวิดีโอกิจกรรมของสถาบัน

 

Scroll to Top