ปริทัศน์

ตลาดของการแข่งขันทุกวันนี้ การฝึกอบรม (Training) ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลือกตัวเลือกหนึ่ง แต่เป็นถึงความอยู่รอดขององค์กร การฝึกอบรมรายบุคคลก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น การฝึกอบรมของเราเป็นมากกว่าการสร้างทักษะของพนักงานแต่ละคน แต่มันคือการลงทุนอย่างหนึ่งให้แก่ตัวบริษัท

 

ผู้ใช้ที่ผ่านการฝึกอบรม:

 • เพิ่มความรวดเร็ว และประสิทธิผลในการทำงาน

 • ได้รับความรู้เชิงลึกในการออกแบบ และการสร้างแบบจำลอง

 • เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อบริษัท

 

ประโยชน์ต่อองค์กรและลูกค้าของท่าน:

 • พัฒนาการ Bottom Line องค์กรของท่าน

 • วามสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกรง่ขึ้น

 • ผลกำไรที่สามารถประเมินค่าล่วงหน้าได้เพิ่มขึ้น

 • เพิ่มอัตรา และย่นระยะเวลาความสำเร็จของโปรเจ็ค

 • การปรับตัวเข้าสู่กระบวนการแบบสากล

 • การสื่อสารที่แข็งแกร่ง ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกกค้า

 

ประโยชน์ที่ได้รับไปยังตัวบุคคล:

 • พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

 • ลดช่องว่างทางทักษะ เพิ่มการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น

 • พัฒนามนุษยสัมพันธ์

 • อื่น ๆ อีกมากมาย…

 

เราให้การฝึกอบรม (Training) อย่างมืออาชีพ โดยทีมวิศวกรหล่อโลหะที่ผ่านการรับรองแล้วจากทั้งใน และต่างประเทศ ...

 

 

การฝึกอบรมเป็นการลงทุน

ไม่ใช่การเสียเปล่า !

การฝึกอบรมให้ทางบริษัท TOYOTA ประเทศไทย

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม โปรดติดต่อเรา

รายละเอียดของท่านถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว!