MAGMA 5.4 Version

MAGMASOFT Autonomous engineering, มาพร้อมกับ DoE และ ฟังก์ชั่นใช้งานใหม่ ๆ ที่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมการหล่อโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non-Ferrous) ด้วยแรงดันสูง (HPDC; High Pressure Die Casting) อย่างการจำลองการอัดฉีดน้ำโลหะ (short chamber), การจำลองการฉีดพ่นแม่พิมพ์ และการจำลองการบิดงอของชิ้นงาน เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางหมุด (ejector pins) สำหรับดันชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ (Optimized location) ส่วนในด้านอุตสาหกรรมการหล่อเหล็ก (Ferrous) MAGMASOFT ได้เพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ในการจำลองแม่พิมพ์และไส้แบบ (core) รวมไปถึงความสามารถในการแสดงบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดความเครียด-ความเค้นของตัวชิ้นงานได้ ปัจจุบันลูกค้ามีมาตราฐานด้านคุณภาพของสินค้างานหล่อที่สูงขึ้น ทั้งยังมีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูงในด้านการตลาด เพื่อให้ทางโรงหล่อประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมการแข่งขันนี้ โรงหล่อจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการออกแบบ ประกอบกับการมีเครื่องมือที่เหมาะสมในกระบวนการหล่อ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการทดลองหน้างาน ดังนั้น กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพของโรงหล่อ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ MAGMASOFT จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหล่อ และนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าในที่สุด

MAGMASOFT 5.4 ถูกพัฒนาให้สามารถช่วยวิเคราะห์รายละเอียดในกระบวนการฉีดพ่น เพื่อให้เห็นการกระจายความร้อนบนแม่พิมพ์ สามารถวิเคราะห์อุณหภูมิบริเวณพื้นผิวของแม่พิมพ์ได้อย่างละเอียด รวมไปถึงการประเมินความชื้นบนพื้นผิวแม่พิมพ์ โดยรูปแบบของการจำลองการฉีดพ่นนี้ประกอบด้วย ลักษณะหัวฉีด, รอบของการฉีดพ่น และรูปแบบของการฉีด ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์นี้ มีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพของงานหล่อ โดยการลดข้อบกพร่องต่างๆ ได้ อาทิ พื้นผิวชิ้นงานมีลักษณะเป็นคลื่น (cold laps), รูตามด (porosity) และ การเย็นตัวที่ไม่สม่ำเสมอของผิวชิ้นงาน ทำให้ผิวชิ้นงานมีลักษณะเป็นรอยต่อ (die soldering) นอกจากนั้น MAGMASOFT 5.4 ยังถูกพัฒนาให้สามารถประเมินการบิดเบี้ยวของแม่พิมพ์ ซึ่งจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของแม่พิมพ์ได้อีกด้วย

3.jpg

-->  ซอฟต์แวร์แสดงกราฟระหว่างอุณหภูมิกับเวลาบริเวณพื้นผิวแม่พิมพ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะการกระจายความร้อนหลังการฉีดพ่นสารหล่อเย็นควบคู่กับการควบคุมอุณหภูมิภายในของแม่พิมพ์ โดยจุดทำความเย็นภายในแม่พิมพ์ (หมายเลข 2) จะนำพลังงานทางความร้อนออกจากแม่พิมพ์ จึงทำให้ความร้อนของผิวแม่พิมพ์บริเวณนั้นลดลง

4.jpg

-->  Optimized Cooling 

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบน้ำหล่อเย็นในแม่พิมพ์โลหะ

สามารถวิเคราะถึงอัตราการไหลที่เปลี่ยนแปลงไปและการถ่ายเทความร้อนในตำแหน่งต่างๆของระบบน้ำหล่อเย็น รวมไปถึงลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันของท่อน้ำหล่อเย็นที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนที่ดีขึ้นในแต่ละตำแหน่งของแม่พิมพ์โลหะ

Realistic description of the spray 

1.jpg

คำอธิบายการจำลองการฉีดพ่น

รูปแสดงลักษณะ รอบ และระยะเวลาของการฉีดพ่น ร่วมกับการแสดงอุณหภูมิบนพื้นผิวของแม่พิมพ์ในขั้นตอนของการฉีดพ่น

การเพิ่มประสิทธิภาพการอัดฉีดน้ำโลหะ (Short Chamber)

2.jpg

การเพิ่มประสิทธิภาพการอัดฉีดน้ำโลหะ (Short Chamber)

แสดงการเปรียบเทียบของกระบวนการหล่อโลหะที่มีและไม่มี short chamber ผลคือ พฤติกรรมการไหลตัวของน้ำโลหะ (filling) ที่เข้าไปในแบบจำลองทั้ง 2 นั้นใกล้เคียงกันเคียงกัน เป็นการยืนยันได้ว่า แบบจำลองการหล่อที่ไม่มี Short Chamber สามารถแสดงผลที่จะนำไปสู่การพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการหล่องาน โดยหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด (optimization process) ซึ่งจะสามารถดึงข้อมูลส่วน Short Chamber เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ได้