MAGMA Academy

แม็กม่าดำเนินการจัดการฝึกอบรม (Training) โดยวิศวกรผู้ฝึกสอนที่รับการรับรองแล้ว จากทั่วทุกมุมโลก

 

การฝึกอบรมพื้นฐาน:

ปัจจัยพื้นฐาน และการจัดการของซอฟแวร์

 

การฝึกอบรมขั้นสูง: 

วิธีการ และการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

 

แอพลิเคชันเฉพาะด้าน:

การอ่าน และตีความผล วิธีการใช้แบบจำลอง (Simulation) และการประเมินผลของซอฟต์แวร์

 

ยังไม่พบการฝึกอบรมที่เหมาะสม? กรุณาติดต่อเรา เราสามารถจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านให้ท่านได้!

รายละเอียดของท่านถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว!